Skip to main content

I. INFORMACJE WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony PLRG.pl i powiązanych podstron.

1.2. Właścicielem Strony jest Stowarzyszenie Polska Grupa Badawcza Chłoniaków (PLRG), adres: W.k. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Polska, KRS: 0000298072, NIP: 9512244715, REGON: 141295026, e-mail: sekretariat@plrg.pl

1.3. Strona PLRG.pl jest Stroną Stowarzyszenia zajmującą się prowadzeniem działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki.

1.4. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

a) Strona – oznacza witrynę sieci Internet dostępną pod adresem https://plrg.pl/

b) System Członkowski – oznacza system dla członków PLRG dostępny pod adresem https://int.plrg.pl

c) Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Strony otrzymany po prawidłowej rejestracji na Stronie;

d) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej korzystającą z zasobów Portalu.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO STRONY

2.1 Materiały zamieszczone na Stronie są dostępne publicznie bez konieczności rejestracji Użytkownika na Stronie z zastrzeżeniem punktu następnego.

2.2. Dostęp do materiałów zamieszczonych na Stronie przeznaczonych dla lekarzy jest możliwy po rejestracji Użytkownika na Stronie i wybraniu przez niego indywidualnego loginu oraz hasła.

2.3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera, telefonu komórkowego, smartfonu, czy tabletu wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron www lub telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z dostępu do sieci Internet.

2.4. Użytkownik korzysta ze Strony na własną odpowiedzialność. PLRG.pl zaleca stosowanie: dowolnego systemu operacyjnego umożliwiający uruchomienie przeglądarki stron www, przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 31 lub Chrome 45 lub Microsoft Edge lub nowszych z włączoną obsługą cookies i JavaScript, jak też telefonów komórkowych lub urządzeń mobilnych posiadających zainstalowane odpowiednie programy umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z funkcji udostępnianych przez Stronę.

2.5. Dostęp do Systemu Członkowskiego jest możliwy tylko dla członków PLRG i udostępniany indywidualnie przez Stowarzyszenie.

III. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA NA STRONIE PLRG.PL

3.1. Rejestracja jest dostępna tylko dla lekarzy z zastrzeżeniem punktu następnego. Weryfikacja Użytkownika jako lekarza następuje na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4. Rejestracja do Strony następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

3.5. Podczas rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych:

3.5.1. adresu e-mail,

3.5.2. hasła,

3.5.3. imienia i nazwiska,

3.5.5. numeru Prawa Wykonywania Zawodu w przypadku wykonywania zawodu posiadającego taki numer.

3.6. Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym oraz aktualizować je w przypadku ich zmiany.

3.8. PLRG.pl może zablokować konto Użytkownika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie wykonuje on zawodu lekarza lub też w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady działalności Strony.

3.9. Utworzenie nowego hasła jest możliwe tylko i wyłącznie przy pomocy formularza „Zapomniane hasło” dostępnego przy panelu logowania.

IV. ZOBOWIĄZANIA PLRG

4.1. PLRG zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione przez zarejestrowanych Użytkowników dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do prowadzenia Strony.

4.2. PLRG oświadcza, że dołożyła wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się na Stronie były zbierane i redagowane z należytą starannością i pochodziły z wiarygodnych źródeł.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony i Systemu Członkowskiego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, szczególnie z tzw. netykietą.

5.2. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych w przypadku ich dezaktualizacji.

5.3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

5.4. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Serwisu podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego wymienionym przy nich autorom albo jeśli nie ma informacji o autorze – Stowarzyszeniu PLRG.

5.5. Zasoby Strony nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia PLRG.

VI. USUNIĘCIE I BLOKADA KONTA

6.1. Użytkownik może usunąć swoje Konto ze Strony poprzez wysłane wiadomości z takim żądaniem na adres sekretariat@plrg.pl. Usunięcie konta powoduje nieodwracalne skasowanie danych osobowych Użytkownika.

6.2. PLRG.pl ma prawo usunąć Konto Użytkownika, jeśli używa go on w celach sprzecznych z prawem lub Regulaminem.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ STRONY PLRG.PL

7.1. Strona ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają jednak na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

7.2. PLRG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub materiałów publikowanych na Stronie. PLRG.pl nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń mobilnych Użytkownika bądź jego danych w związku z korzystaniem ze Strony, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

7.3. PLRG nie odpowiada za przypadki braku dostępności Strony zaistniałe w związku z awarią łączności telekomunikacyjnej, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do sieci Internet, usług hostingowych oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez PLRG.

7.4. PLRG nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

7.5. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym loginu oraz hasła do swojego Konta.

7.6. PLRG zawiera linki do stron osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Zamieszczenie linku nie oznacza, że PLRG rekomenduje daną stronę, produkty czy usługi.

7.7 PLRG zastrzega, że wszelkie treści prezentowane na Stronie stanowią własność Strony lub też osób będących ich autorami i są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi, co powoduje, że bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody uprawnionych osób lub podmiotów Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z tych treści w sposób mogący naruszać jakiekolwiek prawa autorskie.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas rejestracji na Stronie i w Systemie Członkowski, przetwarzane są przez Stowarzyszenie PLRG (administrator danych).

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Stronę następujących danych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy,

c) adres internetowy, z którego Użytkownik wszedł na Stronę i System Członkowski (tzw. referer),

d) treści umieszczanych na Stronie przez użytkowników,

e) innych danych przekazywanych protokołem HTTP.

8.3. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz korzystanie ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych Użytkownika przez PLRG w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Strony,

b) przetwarzanie danych Użytkownika przez PLRG w celach statystycznych oraz na potrzeby polepszenia jakości funkcjonowania Strony.

8.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych przetwarzanych przez Stronę, żądania ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych na warunkach określonych w uregulowaniach określających zasady przetwarzania danych osobowych.

8.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od PLRG na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji o charakterze technicznym oraz innych informacji związanych z funkcjonowaniem Strony.

IX. PŁATNOŚCI W SYSTEMIE CZŁONKOWSKIM

9.1. System Członkowski umożliwia opłacanie przez Członków PLRG składek członkowskich za pomocą płatności on-line.

9.2. Skargi i reklamacje związane z opłacaniem składek członkowskich (w tym dot. płatności on-line) należy składać pod adresem e-mail udostępnionym w Rozdziale I niniejszego Regulaminu. Zostaną rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2023 r.