Skip to main content

Informacje o PLRG
Grupy robocze
Członkostwo
Historia

Informacje o PLRG

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:

  • opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków,
  • ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków,
  • prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych,
  • udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki,
  • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych w celu poprawy opieki nad chorymi na chłoniaki w Polsce,
  • inicjowanie, organizacja i wspieranie współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki,
  • wymianę doświadczeń z podmiotami związanymi z problematyką chłoniaków, w tym w ramach współpracy międzynarodowej.

Prezes:
Jan M. Zaucha

Wiceprezes:
Anna Czyż
Sebastian Giebel

Skarbnik:
Tomasz Wróbel

Sekretarz:
Ewa Paszkiewicz-Kozik

Zarząd i pozostali członkowie:
Ewa Lech-Marańda 
Joanna Drozd-Sokołowska 
Edyta Subocz 

Komisja rewizyjna:
Dariusz Wołowiec 
Ewa Chmielowska 
Agnieszka Giza 

Sąd Koleżeński:
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka 
Joanna Romejko-Jarosińska 
Janusz Meder 

Członkowie honorowi:

Prof. dr hab. med. Olga Mioduszewska (tytuł nadany 24.04.2009 r.)
Prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki (tytuł nadany 19.09.2008 r.)
Dr hab. Jarosław Czyż (tytuł nadany 27.10.2007 r.) 

Grupy robocze:

Chłoniak Hodgkina:
Jan Maciej Zaucha
Ewa Paszkiewicz-Kozik

Chłoniaki agresywne:
Anna Czyż
Monika Długosz-Danecka

Chłoniaki indolentne:
Joanna Drozd-Sokołowska

Chłoniak z komórek płaszcza:
Joanna Romejko-Jarosińska

Chłoniaki pozawęzłowe:
Dariusz Wołowiec
Agnieszka Giza

Chłoniaki z komórek T:
Ewa Chmielowska
Beata Ostrowska
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Transplantacje:
Tomasz Czerw
Anna Czyż

Kardioonkologia:
Sebastian Szmit

Hematopatologia:
Monika Prochorec-Sobieszek

Badania Kliniczne:
Wojciech Jurczak

Lista wszystkich aktualnych publikacji PLRG:

Członkostwo

Członkostwo zwyczajne 
Członkiem zwyczajnym PLRG może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia

Członkostwo wspierające
Członkiem wspierającym PLRG może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, zainteresowana wspieraniem merytorycznym lub finansowym Stowarzyszenia

Członkostwo Ośrodki

Przed wypełnieniem Deklaracji
prosimy o zapoznanie się
z dokumentami:
Statut Stowarzyszenia

Dołącz jako członek zwyczajny lub wspierający albo zgłoś współpracujący ośrodek:
Deklaracja zgłoszeniowa do PLRG

Historia

II Ogólnopolska Konferencja Hematologów i Onkologów

W dniach 14–15 kwietnia 2000 r. w Jabłonnej koło Warszawy odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Hematologów i Onkologów. W zebraniu uczestniczyli kierownicy (lub ich przedstawiciele) klinik oraz oddziałów hematologicznych i/lub onkologicznych, krajowy specjalista ds. onkologii klinicznej oraz Prezes PTHiT. Podczas Konferencji utworzono Polską Grupę Badawczą Chłoniaków (Polish Lymphoma Research Group – PLRG). W uznaniu za dotychczasowy wysiłek, zmierzający do integracji i lepszej współpracy środowisk hematologów i onkologów w Polsce, było wybranie na wniosek prof. T. Robaka na Przewodniczącego PLRG dr. Janusza Medera, a na Wiceprzewodniczącego dr. Jana Walewskiego z Centrum Onkologii ‒ Instytutu w Warszawie.

Inicjalne projekty badawcze

W dyskusjach prowadzonych w czasie Konferencji dokonano aktualizacji oraz ujednolicenia hematologicznych i onkologicznych standardów diagnostyki i leczeniach chłoniaków, a także zaplanowano wspólne, wieloośrodkowe badania kliniczne. Jako najbliższe realizacji w 2000 r. wskazano następujące projekty badawcze:

– Prof. T. Robak, dr K. Warzocha: Ocena skuteczności i toksyczności kladrybiny (2CdA) jako leku I linii w porównaniu z programem COP u chorych na chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości. Protokół przyjęto z drobnymi poprawkami. Ośrodek koordynujący: Klinika Hematologii AM w Łodzi. Kod badania: PLRG-001.

– Dr J. Czyż, prof. A. Hellmann: Porównanie efektów leczenia wysokimi dawkami chemioterapii połączonej z autologicznym przeszczepem szpiku z klasyczną chemioterapią bez przeszczepu szpiku u chorych na ziarnicę złośliwą, oporną na leczenie pierwszego rzutu. Jest to projekt badania retrospektywnego. Ośrodek koordynujący: Klinika Hematologii AM w Gdańsku. Kod badania: PLRG-00R1.

– Prof. A. Skotnicki, dr W. Jurczak, dr B. Piątkowska-Jakubas: Badanie randomizowane nad zastosowaniem wysokodawkowanej chemioterapii w pierwszej remisji lub dobrej częściowej remisji u chorych z DLBCL i PTCL w zaawansowanym stadium klinicznym z wysokim ryzykiem wznowy. Postanowiono przeanalizować przesłanki badania w oparciu o projekt przedstawiony przez autorów i zdecydować o dalszych planach na następnym zebraniu. Omówiono także sprawę ew. udziału polskich ośrodków w pracach EORTC Lymphoma Group. Pięć ośrodków (3 z nich reprezentowane na zebraniu) pozostało zarejestrowanych w EORTC, ale tylko ośrodek w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie

kontynuował rekrutację chorych do doświadczeń EORTC. Przedstawiono, iż inne ośrodki podejmą próbę włączania chorych do tych doświadczeń; jako badanie rekomendowane uznano H9 (ziarnica CS I i II).

Wskazano na plan utworzenia Rejestru Nowotworów Układu Chłonnego w Polsce.

Na podstawie:

Dr n. med. Janusz Meder
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii–Instytut
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

w: NOWOTWORY 2000/tom 50, Zeszyt 4/430, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Hematologów i Onkologów. Powstanie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków