Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

Statut

STATUT Stowarzyszenia

Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Stowarzyszenie pod nazwą: „Polska Grupa Badawcza Chłoniaków [PGBCh] (Polish Lymphoma Research Group – [PLRG])”, zwane dalej: „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 
§ 2.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
 
§ 3.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania a także zawiązku Stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie może powoływać Sekcje Tematyczne, nie stanowiące terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, działające w oparciu o Regulamin Sekcji uchwalony przez Zarząd.
3.Powstanie Sekcji tematycznej zatwierdza Zarząd w drodze podjęcia uchwały zwykłą większością głosów, po przedstawieniu przez członków wnioskujących o powołanie Sekcji ogólnej koncepcji działania danej Sekcji Tematycznej.
4. Do zakresu działania Sekcji tematycznej, określonego Regulaminem Sekcji, należy realizacja celów Stowarzyszenie w wybranej specjalizacji.
5. W pracach Sekcji mogą brać udział członkowie z terenu całego kraju, którzy ze względu na profil tematyczny Sekcji zadeklarują taką wolę i zostaną przyjęci do Sekcji zgodnie z jej Regulaminem.
6. Rozwiązanie Sekcji Tematycznej następuje na mocy decyzji Zarządu.
 
§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i logo oraz może posiadać organ prasowy dla realizacji swoich celów.
 
 
Rozdział II
Cele i sposób ich realizacji
 
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1)  opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2)  ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3)  prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4)  udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
5)  inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych w celu poprawy opieki nad chorymi na chłoniaki w Polsce
6)  inicjowanie, organizacja i wspieranie współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki
7)  wymianę doświadczeń z podmiotami związanymi z problematyką chłoniaków, w tym w ramach współpracy międzynarodowej. 
 
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1)  działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską
2)  organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań naukowych
3)  prowadzenie baz danych dotyczących zachorowań na chłoniaki
4)  finansowanie badań klinicznych w dziedzinie chłoniaków w ramach posiadanych środków
5)  współpracę z organizacjami i instytucjami, których działalność i kompetencje mogą mieć wpływ na jakość opieki nad chorymi na chłoniaki oraz skuteczność diagnostyki i leczenia.
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)         zwyczajnych
2)         wspierających
3)         honorowych
 
§ 8.
1.         Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zobowiązując się do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz do przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2.         Członkostwo w Stowarzyszeniu w charakterze członka zwyczajnego powstaje w dacie uchwały Zarządu w tej sprawie.
 
§ 9.
1.         Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, zainteresowana wspieraniem merytorycznym lub finansowym Stowarzyszenia.
2.         Członkostwo w Stowarzyszeniu w charakterze członka wspierającego powstaje w dacie uchwały Zarządu w tej sprawie.
 
§ 10.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, której godność taką nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 
§ 11.
1. Członkowie zwyczajni posiadają następujące uprawnienia:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
3) występowanie z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1)  przestrzegania postanowień statutu oraz aktów wewnętrznych, w tym uchwał władz Stowarzyszenia,
2)  czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3)  etycznego i koleżeńskiego postępowania,
4)  terminowego opłacania składek członkowskich.
 
§ 12.
1.         Członkowie wspierający i honorowi mają prawo udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Mogą także występować do Zarządu z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia.
2.         Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek
            członkowskich.
3.         Członkowie wspierający są zobowiązani do realizowania § 11 ust. 2 pkt 1 - 3
Statutu.
 
§ 13.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1)      dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,
2)      śmierci,
3)      wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a)         nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
                        Stowarzyszenia,
b)         skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych,
c)         niepłacenia składki członkowskiej przez okres co najmniej 1 roku.
   4)     orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu.
2.         Zarząd skreśla członka wspierającego z listy członków wspierających Stowarzyszenia w przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu (za wyjątkiem pkt. 3 lit. c), a także w przypadku likwidacji osoby prawnej lub instytucji będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3.         Uchwała Walnego Zebrania Członków może pozbawić członkostwa w Stowarzyszeniu członka honorowego.
 
§ 14.
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie będzie rozpatrzone podczas obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 
Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia
 
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1)         Walne Zebranie Członków
2)         Zarząd
3)         Komisja Rewizyjna
4)         Sąd Koleżeński
2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 50 członków, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden Delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat Delegata trwa przez kadencję 5-letnią.
3. Delegaci wybierani są na Zebraniach Grup Członków, przy czym Zebranie Grupy Członków tworzone jest przez nie mniej niż dziesięciu członków i nie więcej niż 50 członków zwyczajnych. Członkowie z kilku ośrodków mogą łączyć się w jedną Grupę Członków. Szczegółowy tryb i zasady wyboru Delegatów określi Regulamin Zebrań Grup Członków uchwalony przez Zarząd


 
§ 16.
1.         Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.         Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3.         Walne Zebranie Członków może uchwalić swój regulamin. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.
 
§ 17.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)         członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym lub reprezentujący członków pełnomocnicy,
2)         członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 
§ 18.
1.         Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1)         z inicjatywy Zarządu
2)         na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)         na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych,
- w terminie 14 dni od dnia podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.
2.         Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest corocznie, w terminie
3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
 
§ 19.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków.
 
§ 20.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a.    uchwalenie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b.    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
c.    ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz, w tym podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu (po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej) i ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej,
d.    zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
e.    wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f.     nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
g.    ustalanie wysokości składki członkowskiej,
h.    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
i.      uchylanie uchwał Zarządu w przypadku ich niezgodności z prawem, statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
j.      uchwalanie zmian statutu,
k.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
 
§ 21.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu członków chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
2. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków, będącego również członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.
4. Jeden pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż dziesięciu członków zwyczajnych.
5. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się osobiście lub przez pełnomocnika
6. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków może być przeprowadzone drogą korespondencyjną, z wyłączeniem spraw, wymagających głosowania tajnego lub spraw, wymienionych w § 20 ust. 1 pkt e, pkt. j oraz pkt. k.
7. Dla ważności wyniku głosowania korespondencyjnego, posiadającego moc uchwały Walnego Zebrania Członków, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
1) udokumentowane potwierdzenie zwrócenia się do wszystkich uprawnionych do głosowania oraz przekazanie pisemnego porządku obrad przeprowadzonych w drodze głosowania korespondencyjnego,
2) udział w głosowaniu, poprzez oddanie głosów na formularzu, zgodnym ze wzorem przyjętym uchwałą Zarządu, przez co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych.
 
§ 22.
1.         Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, wybieranych na 5 lat przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu Zarządu następuje w drodze uchwały Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków, w wyniku wyborów.
2.         Zarząd, w drodze uchwały, wybiera spośród swego grona Sekretarza i Skarbnika.
 
§ 23.
1.         Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego bieżącą działalnością.
2.         Do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań, rozporządzania majątkiem lub prawami, nabywania praw oraz zawierania umów - upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes i/lub Wiceprezes.
3.         Dla skuteczności zawarcia przez Stowarzyszenie umowy konieczna jest uprzednia aprobata Komisji Rewizyjnej wyrażona pisemnie przez jej Przewodniczącego.
 
§ 24.
1.         Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa, w miarę potrzeby, co najmniej dwa razy w roku.
2.         Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków Zarządu.
3.         W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej.
 
§ 25.
Do kompetencji Zarządu, poza sprawami przewidzianymi w innych postanowieniach statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
1)         wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)         uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
3)         uchwalanie regulaminu Zarządu i jego zmian,
4)         zgłaszanie wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego
         Stowarzyszenia,
5)         okresowe zwalnianie członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej w całości bądź w części,
6)         zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
7)         składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
8)         powoływanie Sekcji tematycznej, uchwalanie Regulaminu Sekcji i jej rozwiązanie.
 
§ 26.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.


 
§ 27.
1.         Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zapada w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków w wyniku wyborów.
2.         Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 
§ 28.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)  kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)  składanie sprawozdania przed Walnym Zebraniem Członków i ocena stanu gospodarki finansowej i stanu majątkowego Stowarzyszenia oraz składanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3)  składanie Zarządowi corocznych sprawozdań o wykonaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonych kontroli.
 
§ 29.
1.         Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, w miarę potrzeby, co najmniej raz
w roku.
2.         Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków Komisji.
 
§ 30.
1.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 5 lat. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2.    Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Stowarzyszenia oraz rozpatrywania wniosków Zarządu o ukaranie członków Stowarzyszenia za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub za działanie na jego szkodę.
3.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego rozstrzygnięcie dla Stowarzyszenia jest ostateczne.
4.    Karami stosowanymi przez Sąd Koleżeński są: upomnienie, nagana, wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
 
§ 31.
Majątek Stowarzyszenia stanowią wszelkie dobra materialne i niematerialne, pochodzące ze źródeł określonych w § 32. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd reprezentowany przez Prezesa i pełnomocnego członka Zarządu.
Do ważności decyzji w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu.
§ 32.
Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
1) składki członkowskie,
2) darowizny,
3) dotacje,
4) spadki i zapisy,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) nawiązki zasądzone przez sądy i świadczenia określone postanowieniami prokuratorskimi.
 
§ 33.
Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na działalność statutową.
 
§ 34.
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
 
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 35.
1. Zmiana Statutu, a także rozwiązanie Stowarzyszenia, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych osobiście na Walnym Zebraniu Członków lub reprezentowanych przez pełnomocników na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności co najmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W pisemnym zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków można także wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.  
3. W przypadku obecności na Walnym Zebraniu Członków mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust. 1, jeżeli w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebraniu wskazano drugi termin posiedzenia, Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie.
4. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu, przesłanym listami poleconymi wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wiadomości e-mail.
5. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów powinno się odbyć w drugim terminie, wyznaczonym w okresie nie późniejszym, niż w terminie 30 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów.
 
§ 36.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, uchwała Walnego Zebrania Członków określi także cel, na który przeznaczony zostanie majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.
 
 
Warszawa, dnia 1 października 2010 r.
 
Niniejszy tekst jednolity przyjęto uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 1 października 2010 r.
 
Niniejszy tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 1 października 2010 r.
 
 
Prezes Zarządu
Dr n. med. Janusz Meder:
……………………………………..
 
 
Wiceprezes Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski:
…………………………….............

Login Form

DMC Firewall is a Joomla Security extension!